Nieuws.

 • Verplichte interne regeling voor klokkenluiders

  Verplichte interne regeling voor klokkenluiders Na jarenlang parlementair getouwtrek treedt op 1 juli 2016 de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. De Wet Huis voor Klokkenluiders opent de mogelijkheid voor werknemers om melding te maken van een vermoeden van een misstand met als doel het ...
  Lees verder
 • College van B&W Amsterdam besluit tot eeuwigdurend erfpacht voor nieuwbouw

  Op 27 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. In onze nieuwsbrief van 10 maart 2015 is de achtergrond en de inhoud van de voorgestelde hervorming van het erfpachtstelsel uiteengezet. De nieuwe regeling beoogt e...
  Lees verder
 • Fusiegedragsregels 2015: de belangrijkste wijzigingen op een rijtje

  De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. Per 1 oktober 2015 zijn de SER fusiegedragsregels 2000 vervangen door de SER fusiegedragsregels 2015 (hierna: Fusiegedragsregels). De SER fusiegedragsregels 2000 waren aan herziening toe ...
  Lees verder
 • Reparatiewet inzake de werking van de 'Vormerkung' van kracht

  Op 5 november 2015 is een aantal wijzigingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van kracht geworden. Met deze wijzigingen wordt beoogd de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers ("Vormerkung") te verbeteren (Staatsblad 2015, 397). Artike...
  Lees verder
 • Aanpassing van de ladder duurzame verstedelijking

  Op 1 oktober 2012 is de Ladder duurzame verstedelijking ("de Ladder") in werking getreden als motiveringsvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening. Het doel van de Ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, waaronder het v...
  Lees verder
 • Hotelmatig verhuur van woonruimte; strenger toezicht door de gemeente Amsterdam

  De afgelopen tijd hebben we veelvuldig kennis kunnen nemen van nieuwsberichten over (niet toegestane) onderverhuur van woningen via websites zoals Airbnb. Inmiddels zijn er ook veel vonnissen gewezen waarin de ontruiming van een woning werd toegewezen vanwege illegale onderverhuur via dergelijke web...
  Lees verder
 • Niet-nakoming van toezegging gemeente is onrechtmatig!

  Op 19 juni 2015 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:1683) bepaald dat de gemeente Zoeterwoude onrechtmatig heeft gehandeld door het niet nakomen van de toezegging dat een bestemmingswijziging is toegestaan en dat deze opgenomen zou worden in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. De casus di...
  Lees verder
 • Contracteren met gemeenten kent 'haken en ogen'

  Als een marktpartij een overeenkomst sluit met de gemeente, moet de marktpartij altijd erop bedacht zijn of het orgaan binnen de gemeente waarmee de overeenkomst is gesloten ook bevoegd is om de overeenkomst te sluiten. Recent sneuvelde een overeenkomst tussen een marktpartij en de gemeente bij de H...
  Lees verder
 • Update jurisprudentiekatern relativiteitsvereiste bij ruimtelijke ontwikkelingen

  Update jurisprudentiekatern relativiteitsvereiste bij ruimtelijke ontwikkelingen Sinds 1 januari 2013 is het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht ingevoerd. Het relativiteitsvereiste heeft tot gevolg dat er een verband moet zijn tussen de aangevoerde beroepsgrond en de reden waarom een besl...
  Lees verder
 • Wijzigingen in het arbeidsrecht

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord waarin maatregelen zijn afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is...
  Lees verder
 • Pas op voor ‘betaalplanologie’ bij gemeenten!

  Veel gemeenten stellen dat voordat een bestemmingsplan voor een bepaald bouwplan in procedure kan worden gebracht, eerst een anterieure overeenkomst over grondexploitatie gesloten moet zijn. Zogenaamde ‘betaalplanologie’, waarbij gemeenten in ruil voor een bestemmingswijziging een niet-w...
  Lees verder
 • Het nieuwe ROZ huurmodel kantoorruimte

  Op 19 februari 2015 is de nieuwe versie van het ROZ model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) gepresenteerd. De vorige versie was van 2003 en deze was volgens de ROZ dringend aan vervanging toe. Het nieuwe mo...
  Lees verder
 • Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot erfpacht in Amsterdam

  In Amsterdam hebben zich met betrekking tot het daar geldende erfpachtrecht recentelijk twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, namelijk (1) de gemeente Amsterdam hervormt (als laatste gemeente in Nederland) het erfpachtstelsel en (2) het Gerechtshof Amsterdam1 heeft ambtshalve de clausule in de...
  Lees verder
 • Nieuwe regels vergunningvrij bouwen per 1 november 2014

  Op 1 november 2014 zijn diverse regelingen op het gebied van het omgevingsrecht gewijzigd. De wijzigingen zijn gericht op verbeteringen en het wegnemen van knelpunten binnen het bestaande stelsel van het omgevingsrecht (vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet die naar verwachting in 2018 in werking ...
  Lees verder
 • Verhuurder moet veelal toestemming geven voor aanbrengen van gevelreclame

  Voor het aanbrengen van gevelreclame is meestal allereerst een omgevingsvergunning nodig die aangevraagd moet worden bij de gemeente. De gemeente zal toestemming moeten verlenen en kan voorwaarden verbinden aan het aanbrengen van gevelreclame. Verhuurder zal echter ook in veel gevallen toestemming m...
  Lees verder
 • Executieveilingen via internet

  Op 15 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in verband met het transparanter en voor breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken aangenomen (kamerstuk 33 484). Door het wijzigen van een aantal bepali...
  Lees verder
 • De Wet Markt en Overheid

  De overheid beschikt over een behoorlijke vastgoedportefeuille. Maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, theaters, opvanghuizen, gezondheidscentra, buurthuizen en sportaccomodaties, wordt voor een groot gedeelte gehouden door gemeenten. Vaak kiezen gemeenten er bewust voor om voor maatschappelijk va...
  Lees verder
 • Wetsvoorstel Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer

  Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel Omgevingswet bepleit betere wetgeving, minder regels en meer ruimte. In de loop van de eeuwen zijn er talloze wetten en regels op het gebied van de ruimtelijke ordening en leefomgeving gekomen. Inmi...
  Lees verder
 • Leegstand en btw

  In de huidige markt komt leegstand van onroerend goed helaas regelmatig voor. Tijdens de periode van leegstand worden vaak wel kosten gemaakt voor de instandhouding van het onroerend goed. Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen omtrent de leegstand en aftrek van btw. ...
  Lees verder
 • Vertraging in de bouw: berekenen van de korting wegens te late oplevering, kalenderdag of werkdag?

  Wanneer een bouwproject vertraging oploopt heeft dit voor zowel de aannemer als de opdrachtgever vaak grote financiële gevolgen vanwege de vertragingsschade die ontstaat. De meeste standaardvoorwaarden bevatten bepalingen waarin de schade van de opdrachtgever wordt gefixeerd. Een voorbeeld van de...
  Lees verder
 • Slangen Advocaten adviseert Grupo Pestana bij ontwikkeling hotel in Amsterdam

  Grupo Pestana is het grootste Portugese concern dat zich op toerisme en recreatie richt. Haar hotelketen PH&R (Pestana Hotels and Resorts) heeft 41 hotels (in Europa, Zuid Amerika en Afrika) en meer dan 8700 kamers. Grupo Pestana zal begin 2016 haar eerste hotel in Nederland in Amsterdam openen...
  Lees verder
 • Wetsvoorstel “tijdelijk huren” van woonruimte

  Het huidige kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten teneinde de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren en bijzondere groepen sneller te voorzien van een betaalbare woning. De voorgenomen wijzigingen zijn door Minister Blok (Wonen en Rijksdie...
  Lees verder
 • Woning mag niet gebouwd worden vanwege strijd met provinciale verordening

  Al in een eerder nieuwsbericht is aandacht besteed aan de provinciale verordening. De provinciale verordening is een instrument dat van grote invloed kan zijn op het gemeentelijk beleid. Ook de burger kan niet om de provinciale verordening heen. Op 26 maart 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak...
  Lees verder
 • Aanbesteder is verantwoordelijk voor fouten in de aanbestedingsdocumenten

  Is de inschrijver/opdrachtnemer bij een openbare aanbestedingsprocedure verplicht de aanbesteder te wijzen op onjuistheden in de aanbestedingsdocumenten of op door hem gemaakte fouten? Bij een openbare aanbestedingsprocedure wordt de verhouding tussen betrokkenen beheerst door de redelijkheid en...
  Lees verder
 • Anti-kraakovereenkomst door de rechter als huurovereenkomst aangemerkt.

  De na het verstrijken van de termijnen uit de Leegstandwet gesloten bemiddelings- en gebruikersoveerkomsten kunnen als huurovereenkomsten worden gekwalificeerd. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald in haar uitspraak van 19 november 2013. Het ging in deze zaak om tijdelijke huurders op...
  Lees verder
 • Huurprijzenwetgeving strijdig met Europese grondrechten?

  Onlangs heeft de rechtbank Den Haag op 4 december 2013 uitspraak gedaan over de vraag of de Nederlandse huurprijzenwetgeving die op de verhuur van woonruimte van toepassing is inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het het Europees Verdrag tot bescherming van de Recht...
  Lees verder
 • Geen nieuwe hotels meer in het centrum van Amsterdam

  Op 19 november 2013 heeft het stadsdeel centrum het beleid ten aanzien van hotels aangescherpt. Het stadsdeel centrum streeft naar meer spreiding van nieuwe hotels over andere delen van de stad dan het centrum. In het 'hotelbeleid binnenstad 2012-2015' (dat reeds in werking is getreden op 20 apr...
  Lees verder
 • Aanbesteden: 'kennelijke vergissing' bij inschrijving

  De vraag of de aanbesteder op juiste wijze heeft gebruik gemaakt van zijn beoordelingsbevoegdheid bij een (gesteld) klein gebrek c.q. een kennelijke vergissing, wordt geregeld aan de rechter voorgelegd. In de nationale jurisprudentie worden inschrijvers in beginsel in de gelegenheid gesteld tot ...
  Lees verder
 • Provincie op de stoel van de gemeente

  De provincie Limburg bepaalt of een kraakpand in Maastricht mag worden verbouwd tot woning. Noord Holland verbiedt een educatieve windmolen bij een basisschool in Amsterdam. Een groeiende familieboerderij in Budel mag niet uitbreiden van de provincie Noord-Brabant. Allemaal voorbeelden van besluiten...
  Lees verder
 • Bestemmingswijziging onder Crisis- en herstelwet eenvoudiger te regelen

  Op 14 juni 2013 stemde de ministerraad in met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: de zevende tranche). De zevende tranche maakt het mogelijk om zonder planschadetoekenning een bestemming te wijzigen als een stuk grond met bouw- en gebruiksmogelijkheden drie j...
  Lees verder
 • Waarschuwingsplicht aannemer; eigen schuld opdrachtgever

  Een beroep op eigen schuld (artikel 6:101 lid 1 BW) kan de aannemer soms een handje helpen wanneer hij zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden. Aanneming van werk: waarschuwingsplicht aannemer Artikel 7:754 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de aannemer bij het aangaan of het uitvoeren ...
  Lees verder
 • Huur en faillissement

  In een onlangs door de Hoge Raad gewezen arrest (19 april 2013, LJN BY 6108, Koot Beheer/Tideman q.q.) heeft de Hoge Raad bepaald dat in geval van faillissement van een huurder de schadevergoedingsverplichting in verband met de huurbeëindiging door de curator geen boedelschuld is, ondanks het f...
  Lees verder
 • Wijziging splitsing appartementsrechten

  In de huidige marktomstandigheden is de transformatie van vastgoed een zeer actueel onderwerp. Indien een complex een andere bestemming krijgt gesplitst is in appartementsrechten, zal vaak de splitsingsakte gewijzigd dienen te worden. Indien het complex in het bezit is van meer dan één...
  Lees verder
 • De hypotheekakte levert niet altijd een executoriale titel op

  Al in een uitspraak uit 1992 van de Hoge Raad (Rabobank/Visser, NJ 1993/449) oordeelde de Hoge Raad dat een bankhypotheekakte slechts in beperkte mate als executoriale titel kan gelden voor gedwongen executie. In een recente zaak die zich voordeed bij de Hoge Raad (8 februari 2013, Rabobank/Donselaa...
  Lees verder
 • Executoriale verkoop woning in crisistijd

  Vanwege de huidige crisis hebben steeds meer woningeigenaren moeite om hun hypotheeklasten te voldoen. Moet de hypotheekbank meer coulance betrachten in deze tijden van economische malaise? Op 13 mei jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gedaan in...
  Lees verder
 • De Crisis- en herstelwet is verlengd; de voordelen op een rij.

  Op 26 maart 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de verlenging van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd, totdat de Omgevingswet en nadere wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht in werking zijn getreden. De Chw zal uiteindelijk onder and...
  Lees verder
 • Is aanvulling van de gunningsbeslissing dan toch toegestaan?

  Volgens een recent arrest van de Hoge Raad(1) mag de gunningsbeslissing in beginsel niet worden aangevuld. Volgens het hoogste rechtscollege had de Staat de inschrijving (van KPN) nadat de gunningsbeslissing was genomen niet mogen uitsluiten. Artikel 6 van de Wira(2) schrijft namelijk voor dat de gu...
  Lees verder
 • Aanpassingen in het enquêterecht

  De Ondernemingskamer is, als bijzondere Kamer van het Gerechtshof Amsterdam, landelijk bevoegd tot het behandelen en beslissen van verzoeken tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon en tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Deze enqu&ec...
  Lees verder
 • Overheden en bedrijven moeten sneller betalen

  Overheden hanteren doorgaans lange betalingstermijnen, maar voor nieuw af te sluiten overeenkomsten zijn deze lange betalingstermijnen verleden tijd. Met ingang van 16 maart 2013 gelden voor handelsovereenkomsten (levering van goederen of diensten) tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden w...
  Lees verder
 • Let op! Bij een ingrijpende verbouwing kan de ondernemer recht hebben op een vrijstelling van de overdrachtsbelasting

  De wet stelt de levering van onroerende zaken vrij van omzetbelasting, daarentegen is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij nieuwbouw is de levering wel met omzetbelasting belast. Regelmatig doet de vraag zich voor bij verkrijging van vastgoed of omzetbelasting (aftrekpost) of overdrachtsbelasting ...
  Lees verder
 • Nieuwe Aanbestedingswet: meer kansen voor de markt

  Op 1 april 2013 treedt de nieuwe Aanbestedingswet in werking. Daarmee lijken zich nieuwe kansen aan te dienen voor ondernemingen die voorheen bij (Europese) aanbestedingen aan het kortste eind trokken, bijvoorbeeld omdat zij vanwege de scherpe prijsconcurrentie of disproportionele selectie- of gunni...
  Lees verder
 • Klagen tegen projecten niet meer eenvoudig

  Vorig jaar berichtten wij u over de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab). Een belangrijk gevolg van deze wet is dat klagen tegen projecten niet meer zo gemakkelijk is. Inmiddels is deze wet op 1 januari 2013 in werking getreden. Het relativiteisvereiste, dat via de Wab is ingevoerd per 1 janu...
  Lees verder
 • Huur en exploitatieplicht

  In onze praktijk krijgen wij steeds vaker de vraag voorgelegd of een huurder het feitelijk gebruik of de exploitatie van de door hem gehuurde bedrijfsruimte mag beëindigen c.q. staken tijdens de looptijd van de huurovereenkomst. Op grond van bedrijfseconomische redenen wensen huurders voort...
  Lees verder
 • Bouwgeschillen niet verplicht naar de burgerlijke rechter

  Op 21 september 2012 heeft de Hoge Raad een voor de bouwsector belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid om bouwgeschillen aan de Raad van Arbitrage te kunnen voorleggen in plaats van aan de burgerlijke rechter, waar kennis van bouwkundige zaken veelal ontbreekt. In bouwcontracten worden...
  Lees verder
 • Aanbestedingsrecht: Inschrijving ongeldig verklaard bij ontbreken 'natte' handtekening

  Het ontbreken van een rechtsgeldige, natte handtekening kan de inschrijver lelijk opbreken. Ingeval de handtekening niet voldoet aan de in de inschrijvingsdocumenten voorgeschreven vereisten, mag de inschrijving ongeldig worden verklaard. Agentschap NL (onderdeel van het ministerie van Economisc...
  Lees verder
 • Vereenvoudiging verhuur leegstaande kantoren en huizen

  In de loop van 2013 moet het via de nieuwe Leegstandwet voor eigenaren van te koop staande huizen en leegstaande panden zonder woonbestemming eenvoudiger worden om hun panden te verhuren. Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de Leegstandswet als de bestemming van een gebouw nog niet duidelij...
  Lees verder
 • Sancties bij ontbreken energielabel bij gebouwen

  Vanaf 1 januari 2008 is een energielabel (ECP) verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Het niet verstrekken van een energielabel heeft echter geen gevolgen in civiel- of bestuursrechtelijke zin. De in 2010 (herziene) ...
  Lees verder
 • Versnelling in het realiseren van een woningbouwproject wil toch iedereen?

  In tijden van economische crisis is het vanuit verschillende kanten van belang dat ruimtelijke en infrastructurele projecten versneld ontwikkeld en verwezenlijkt kunnen worden. Maar welke instrumenten staan partijen tot hun beschikking om versneld een dergelijk project te ontwikkelen en te verwezenl...
  Lees verder
 • Spoedeisend belang

  Ingevolge artikel 254 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de voorzieningenrechter alleen bevoegd in die spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een zogeheten onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist. Voor bevoegdheid van de voorzieningenrechter in...
  Lees verder
 • Jurisprudentiekatern “Tuchtrecht Architecten”

  In dit jurisprudentiekatern staat het tuchtrecht voor architecten centraal. Men kan alleen klagen bij het College van Toezicht (en bij de Raad van Beroep, in hoger beroep) tegen een architect die lid is van de Bond van Nederlandse Architecten (“BNA”). Een klacht dient te zijn gebasee...
  Lees verder
 • Invoering Flex B.V. per 1 oktober 2012

  Op 12 juni 2012 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten dat het wetsvoorstel Flex B.V. is goedgekeurd door de Eerste Kamer en per 1 oktober 2012 in werking zal treden. Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid eenvoudiger en flexibel...
  Lees verder
 • Vervaltermijn bij aanbesteding: expliciet wijzen op de rechtsgevolgen

  Na de selectieprocedure wenst de aanbestedende partij niets liever dan de opdracht zo snel mogelijk te verlenen aan de winnende inschrijver. De belangen om voortvarend aan het project te beginnen zijn immers groot. Artikel 4 van de WIRA (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbestede...
  Lees verder
 • De 'Wet aanpassing bestuursprocesrecht'

  Op 27 maart 2012 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht' (kort gezegd: de 'Wet aanpassing bestuursprocesrecht' of 'Wab') met algemene stemmen aangenomen door de Tweede ...
  Lees verder
 • Procesbevoegdheid van VvE's en individuele appartementseigenaren bij gebreken in een nieuw appartementsgebouw

  Vaak wordt door de aannemer (of projectontwikkelaar), voordat het gebouw gebouwd is, een appartementsrecht verkocht in dat gebouw aan een koper. Hiertoe wordt een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. Het (toekomstige) gebouw wordt vervolgens in appartementsrechten gesplitst en het gekochte app...
  Lees verder
 • Jurisprudentiekatern 'Relativiteitsvereiste'

  In dit jurisprudentiekatern staat het relativiteitsvereiste uit de Crisis- en herstelwet die op 31 maart 2010 in werking is getreden, centraal. Het relativiteitsvereiste gaat hoogstwaarschijnlijk definitief ingevoerd worden in het bestuursrecht via de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, wat nu ter b...
  Lees verder
 • Even voorstellen

  De advocaten van Slangen Advocaten zijn gespecialiseerd in vastgoed. Vastgoed in de breedste zin van het woord. De exacte contouren van onze activiteiten zijn niet direct aan te duiden. Daarvoor is het vastgoedspecialisme een te divers werkterrein, met veel raakvlakken met andere rechtsgebieden. In...
  Lees verder
 • De "Flex-BV"

  De zogenaamde "Flex-BV" gaat er eindelijk komen. Op 4 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. Het voornemen is om de wet medio 2012 in te voeren. De nieuwe wet houdt zowel voor reeds bestaande BV's als voor nieuw op te ric...
  Lees verder
 • Leegstand, wat doe je eraan?

  In Nederland is sprake van structurele leegstand van bedrijfsruimten (kantoren, winkels en overige bedrijfsruimten). In 2010 was sprake van circa 15% leegstand op de totale voorraad kantoorruimte, onder meer het gevolg van het ontbreken van groei van de beroepsbevolking. Nog steeds wordt nieuwbouw o...
  Lees verder
 • Jurisprudentie

  Gerechtshof Leeuwarden 5 juli 2011 (LJN: BR 2500) Het opnemen van een arbitragebeding in de algemene voorwaarden van een aannemingsovereenkomst is niet toegestaan. In algemene voorwaarden (bijvoorbeeld de UAV-1989) welke bij een aannemingsovereenkomst van toepassing kunnen worden verklaard, ...
  Lees verder
© 2011 Slangen Advocaten