Nieuws.

Huur en faillissement

In een onlangs door de Hoge Raad gewezen arrest (19 april 2013, LJN BY 6108, Koot Beheer/Tideman q.q.) heeft de Hoge Raad bepaald dat in geval van faillissement van een huurder de schadevergoedingsverplichting in verband met de huurbeëindiging door de curator geen boedelschuld is, ondanks het feit dat de vordering ontstaat als gevolg van het handelen van de curator.

In geval van faillissement van een huurder kan zowel de verhuurder als de curator met een beroep op artikel 39 van de Faillissementswet de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. De opzegtermijn bedraagt maximaal 3 maanden. De verschuldigde huurpenningen over de periode na het faillissement worden aangemerkt als boedelschuld. Een boedelschuld staat hoger in rang dan gewone (concurrente) vorderingen, zodat er meer kans bestaat dat deze schulden kunnen worden voldaan. Dit betekent alleen dat de vordering uit hoofde van niet betaalde huurpenningen van voor faillissementsdatum, geen voorrang hebben en als een concurrente vordering in het faillissement moeten worden ingediend.

De Hoge Raad overweegt in het hierboven aangehaalde arrest dat opleveringsschade geen boedelschuld is, ondanks de omstandigheid dat deze schade pas ontstaat na datum faillissement (doordat de huurovereenkomst pas na datum faillissement eindigt). De verplichting om de schade aan het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst te herstellen dan wel te vergoeden of het gehuurde in de oorspronkelijke staat op te leveren vloeit voort uit de huurovereenkomst. Het is dus een verplichting van de huurder die bij het einde van de huurovereenkomst ontstaat of opeisbaar wordt. Met dit arrest wordt het verhaal op de boedel als gevolg van een faillissement van een huurder verder beperkt. Onder omstandigheden kan het echter wel zo zijn dat indien de curator verzaakt het gehuurde op juiste wijze te ontruimen, bijvoorbeeld door niet tot verwijdering van tot de boedel behorende zaken over te gaan, of te beheren (en daardoor schade aan het gehuurde ontstaat), dit handelen van de curator tot aansprakelijkheid van de boedel leidt.

Jetske Heikens
heikens@slangen-advocaten.nl
10 september 2013

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten