Nieuws.

De Crisis- en herstelwet is verlengd; de voordelen op een rij.

Op 26 maart 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de verlenging van de Crisis- en herstelwet (Chw). De looptijd van de Chw wordt voor onbepaalde tijd verlengd, totdat de Omgevingswet en nadere wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht in werking zijn getreden. De Chw zal uiteindelijk onder andere hierin opgaan.

De Chw trad in maart 2010 in werking en was bedoeld als maatregel om de economische crisis te bestrijden. De wet heeft tot doel grotere bouw- en infrastructurele projecten te bespoedigen en kent daartoe een aantal specifieke procedurele bepalingen. De looptijd van de Chw zou op 1 januari 2014 eindigen, door de verlenging van deze wet kan de vastgoedsector de voordelen van deze wet ook na 1 januari 2014 blijven benutten. De wetgever heeft het wetsvoorstel tot aanpassing van de Chw aangegrepen om enkele knelpunten uit de praktijk weg te nemen door middel van een aantal zogenaamde 'quick wins' te introduceren en hiermee de besluitvorming voor ruimtelijke projecten te verbeteren.

Het voert voor deze nieuwsbrief te ver om alle quick wins te bespreken. Ik behandel slechts de meest in het oog springende.

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan

Een van de quick wins is het tijdelijk mogen afwijken van het bestemmingsplan, zodat bijvoorbeeld makkelijker een nieuwe bestemming aan leegstaande kantoren kan worden gegeven. Thans is voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan de uitgebreide procedure van de Wabo van toepassing. Deze procedure duurt in beginsel 26 weken. De maximale duur van afwijking van het bestemmingsplan onder de Chw is 5 jaar. De lange duur van de procedure en de maximale duur van de afwijking vormen een belemmering om flexibel in te spelen op tijdelijke wensen en behoeften. De nieuwe wet verkort de procedure voor afwijking van het bestemmingsplan naar 8 weken en de maximale duur van 5 jaar om af te wijken van het bestemmingsplan komt te vervallen.

Onlosmakelijke samenhang tussen verschillende activiteiten

Een andere belangrijke quick win is de mogelijkheid om gefaseerd vergunning aan te vragen. Tussen de vergunning voor het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het bouwen bestaat niet langer een onlosmakelijke samenhang. Het is mogelijk om een deelvergunning aan te vragen voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan, zonder dat direct een complete aanvraag om te bouwen moet worden ingediend.

Houdbaarheidsbepalingen

Vanwege de lange voorbereidingstijd van ruimtelijke besluitvorming komt het regelmatig voor dat besluitvorming wordt ingehaald door nieuwe feiten of rekenmethoden. Thans is bepaald dat een omgevingsvergunning in ieder geval kan worden gebaseerd op gegevens die niet ouder zijn dan twee jaar.

Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de permanente Chw exact in werking zal treden. In ieder geval zal dit, vanwege de aflopende termijn in de huidige Chw, vóór 1 januari 2014 zijn.

Mocht u meer willen weten over de verlenging van de Chw en de quick wins, neemt u dan gerust contact op met Slangen Advocaten.

Silvia Domínguez Saínza
dominguez@slangen-advocaten.nl
14 mei 2013

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten