Nieuws.

Overheden en bedrijven moeten sneller betalen

Overheden hanteren doorgaans lange betalingstermijnen, maar voor nieuw af te sluiten overeenkomsten zijn deze lange betalingstermijnen verleden tijd. Met ingang van 16 maart 2013 gelden voor handelsovereenkomsten (levering van goederen of diensten) tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden wettelijke betalingstermijnen.

Indien partijen geen betalingstermijn overeenkomen, dan is op overeenkomsten die na 16 maart 2013 zijn gesloten automatisch een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuurtermijn van toepassing (artikelen 119a lid 2 en 119b lid 2 Boek 6 BW). In overeenkomsten met de overheid kan niet van deze termijn van 30 dagen worden afgeweken, tenzij de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst een langere betalingstermijn objectief rechtvaardigen. Deze langere termijn bedraagt in dat geval ten hoogste 60 dagen en partijen dienen deze langere betalingstermijn expliciet in de overeenkomst zelf vast te leggen.

Bedrijven onderling mogen wel een afwijkende betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken (vastgelegd in de overeenkomst of de bijbehorende algemene voorwaarden). Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen kan alleen worden overeengekomen indien er objectieve redenen voor zijn en deze langere termijn niet onbillijk is voor de schuldeiser. Deze langere termijn dient uitdrukkelijk in de overeenkomst zelf te zijn vastgelegd. Het staat partijen vrij om een kortere betalingstermijn dan 30 dagen overeen te komen, maar de betalingstermijn mag niet onredelijk zijn voor de schuldenaar en dient vastgelegd te zijn in de overeenkomst of algemene voorwaarden.

Indien de de schuldeiser de factuur te laat betaalt (dus na de wettelijke of overeengekomen uiterste betaaldatum) dan mag automatisch – zonder dat een aanmaning verzonden hoeft te worden - een vergoeding van kosten van minimaal 40 euro in rekening worden gebracht. Daarnaast is wettelijke rente of een overeengekomen hogere rente (vastgelegd in de overeenkomst of algemene voorwaarden) verschuldigd over de niet betaalde geldsom vanaf de dag dat de uiterste betaaldatum verstreken is. Ten nadele van de schuldeiser mag niet een lagere vergoeding van kosten en/of lagere rente dan de wettelijke handelsrente worden overeengekomen.

Jetske Heikens
heikens@slangen-advocaten.nl
14 mei 2013

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten