Nieuws.

Aanbestedingsrecht: Inschrijving ongeldig verklaard bij ontbreken 'natte' handtekening

Het ontbreken van een rechtsgeldige, natte handtekening kan de inschrijver lelijk opbreken. Ingeval de handtekening niet voldoet aan de in de inschrijvingsdocumenten voorgeschreven vereisten, mag de inschrijving ongeldig worden verklaard.

Agentschap NL (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) verlangde in haar selectieleidraad voor een Europese niet-openbare aanbesteding (communicatiediensten) dat gegadigden bij de inschrijvingsstukken een rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring aanbestedingen¹) (UEV) dienden te voegen. In de nota van inlichtingen had Agentschap NL expliciet laten weten dat alle bijlagen en dus ook het UEV-formulier van een zogeheten natte handtekening moesten worden voorzien: ondertekening met de pen²).

Nadat Agentschap NL de inschrijver (een v.o.f.) begin juli 2012 al had laten weten dat zij niet werd uitgenodigd voor de offertefase wegens een ontoereikende score, werd de inschrijver eind augustus 2012 medegedeeld dat de inschrijving ongeldig was omdat de UEV niet met de voorgeschreven natte handtekening maar digitaal was ondertekend.

In kort geding stelde de inschrijver dat Agentschap NL in strijd met het aanbestedingsrecht had gehandeld door eerst naderhand mededeling te doen van een ongeldige inschrijving. Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag (21 september 2012, LJN BX8645) voldoet een digitale handtekening niet indien de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken (waarvan de nota van inlichtingen integraal onderdeel is) een natte handtekening verlangt. De rechter motiveert dit 'strenge' oordeel met waar een handtekening voor staat: in het aanbestedingsrecht geldt als uitgangspunt dat de aanbestedende dienst erop moet kunnen vertrouwen dat de inschrijver instaat voor de inhoud van de inschrijving.

In deze zaak rekende de voorzieningenrechter de inschrijver zwaar aan dat – naar de aanbestedende dienst had geconstateerd – de vennoot die de digitale handtekening had geplaatst niet zelfstandig bevoegd was. Indien Agentschap NL hieraan voorbij zou zijn gegaan, dan had mogelijk gunning plaatsgevonden op basis van een ongeldige of onvolkomen inschrijving, en dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Om die reden was het naderhand ongeldig verklaren van de inschrijving niet in strijd met de beginselen van het aanbestedingsrecht. De gevorderde herbeoordeling van de aanbesteding werd afgewezen.

Bij ondertekening van aanbestedingsdocumenten zoals de UEV moet steeds de uiterste zorgvuldigheid in acht worden genomen: ondertekening dient niet alleen te geschieden door de bevoegde functionaris(sen) maar ook met de pen indien expliciet een natte handtekening wordt verlangd.

Luc Petersen
petersen@slangen-advocaten.nl


¹ De UEV wordt sinds 1 oktober 2011 gehanteerd door de Rijksoverheid, vooruitlopend op het verplicht stellen ervan bij de (op 1 januari 2013 voorziene) inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet. In deze verklaring melden inschrijvers dat zij aan de eisen van de aanbestedende partij voldoen. De UEV vervangt in het kader van de lastenverlichting de Eigen Verklaring terzake van integriteit en Bibob (bestrijden van criminele activiteiten, fraude, witwassen etc).
² Een scan van de originele met de pen geplaatste handtekening is ook toegestaan (Vzr rechtbank Rotterdam, 16 april 2012, LJN BW5991).

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten