Nieuws.

Sancties bij ontbreken energielabel bij gebouwen

Vanaf 1 januari 2008 is een energielabel (ECP) verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. Het niet verstrekken van een energielabel heeft echter geen gevolgen in civiel- of bestuursrechtelijke zin.

De in 2010 (herziene) richtlijn nr. 2010/31/EU (Energy Performance of Buildings Directive) schrijft de lidstaten echter voor sancties op te leggen bij het ontbreken van een energielabel bij verkoop of verhuur. De richtlijn is van toepassing op de gehele gebouwde omgeving. Dat wil zeggen dat het zowel gaat om nieuwbouw als bestaande bouw en dat de regelgeving van toepassing is voor woningbouw en utiliteitsbouw. Uitgezonderd van de verplichting tot het verstrekken van een energielabel zijn kerken, monumenten, gebouwen die ten hoogste twee jaren worden gebruikt of vakantiewoningen (die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt), alsmede de gebouwen die zonder energieverbruik het binnenklimaat regelen.

Het kabinet heeft op 16 december 2011 een wetsvoorstel Wet Kenbaarheid Energieprestaties aan de Tweede Kamer voorgelegd die de omzetting van voornoemde herziene richtlijn in de nationale regelgeving omzet, onder meer in de Woningwet, het Bouwbesluit energieprestatie gebouwen en het Bouwbesluit 2003. Op 27 juni 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld. Het streven is de wet op 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Het wetsvoorstel behelst een aantal wijzigingen in artikel 11 van de Woningwet die er toe leiden dat er sancties verbonden worden aan het niet verstrekken van een energielabel bij verkoop of verhuur van een gebouw. In het nieuwe artikel 11c lid 1 is bepaald dat bij eigendomsoverdracht van een (bestaand) gebouw de notaris de akte van levering niet mag verlijden indien er geen geldig energielabel is verstrekt aan de koper. De voorgenomen transactie kan dan geen doorgang vinden. Dit kan verstrekkende (financiële) gevolgen hebben voor verkoper. In het nieuwe artikel 11d lid 1 van de Woningwet is voorts bepaald dat indien bij aanvang van een huurovereenkomst (bedrijfsruimten zoals kantoren, winkels en vrije sector woningen) geen energielabel is verstrekt, huurder zonder rechterlijke tussenkomst maandelijks 10% van zijn maandelijkse huurpenningen mag inhouden zolang de verhuurder geen energielabel overhandigt (nieuwe artikel 11d lid 2). Deze sanctie geldt alleen bij nieuwe huurovereenkomsten. De nieuwe tekst van de Woningwet is niet duidelijk ten aanzien van het tijdstip waarop deze sanctie ingaat. Onduidelijk is of de sanctie ook met terugwerkende kracht kan worden ingeroepen (dus vanaf het tijdstip van de huuringangsdatum) of dat de sanctie van 10% huurkorting eerst ingaat op het moment dat huurder deze tekortkoming kenbaar heeft gemaakt aan verhuurder.

Indien de wijzigingen in de Woningwet worden doorgevoerd als thans voorgesteld is het van belang bij onroerend goed transacties (verkoop, verhuur) tijdig te beschikken over een geldig energielabel.

Jetske Heikens
heikens@slangen-advocaten.nl

Update
De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel op 20 november 2012 een streep gehaald door het voorstel om bij de verkoop van huizen een energielabel verplicht te stellen. Het verkopen/verhuren van een gebouw zonder energielabel blijft nu zonder sanctie indien partijen van een energielabel af zien. Het Kabinet beraadt zich op het vervolg.

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten