Nieuws.

Jurisprudentiekatern “Tuchtrecht Architecten”

In dit jurisprudentiekatern staat het tuchtrecht voor architecten centraal.

Men kan alleen klagen bij het College van Toezicht (en bij de Raad van Beroep, in hoger beroep) tegen een architect die lid is van de Bond van Nederlandse Architecten (“BNA”). Een klacht dient te zijn gebaseerd op de zogenoemde Gedragsregels die op 1 juli 1998 in werking zijn getreden en in 2006 hun huidige tekst hebben gekregen.

Het College van Toezicht, en in hoger beroep de Raad van Beroep, kunnen uiteenlopende maatregelen opleggen, dit kan variëren van een waarschuwing, een berisping, kostenveroordeling, een boete en tot in de heel ernstige gevallen het voorstel aan het BNA-bestuur tot ontzetting van een architect uit het lidmaatschap van de BNA.

In de praktijk wordt vaak een beroep gedaan op de hoofdregel alleen, of op de hoofdregel in combinatie met een van de andere regels. De hoofdregel (artikel 1) luidt: “De architect is gehouden de opdrachtgever onafhankelijk en deskundig in een vertrouwenspositie als adviseur terzijde te staan”.

Deze hoofdregel vindt uitwerking in een aantal andere regels; artikel 2 Algemeen, artikel 3 Samenleving en omgeving, artikel 4 Opdrachtgever en artikel 5 Collega's.

In dit katern zullen een aantal belangrijke uitspraken worden behandeld. Op grond van gedragsregel 2 en 3 zijn nauwelijks uitspraken gedaan, die worden hier dan ook buiten behandeling gelaten.

Artikel 1 luidt: “De architect is gehouden de opdrachtgever onafhankelijk en deskundig in een vertrouwenspositie als adviseur terzijde te staan”:
(Uitspraak 2 september 2011, D 11.003)
Bij de verbouwing van een recreatiebungalow had de architect verzuimd het perceel op te (laten) meten. Hij had een eerder verbouwingsontwerp in hetzelfde recreatiepark gebruikt, maar dat paste niet. Hierdoor kon het terras niet worden gerealiseerd. De opdrachtgever zag van de verbouwing af. De architect meende echter naar beste weten en kunnen te hebben gehandeld. Deze houding van de architect in combinatie met het feit dat tijdens het proces bleek dat de architect de opdrachtgever kwalijk nam dat hij niet met de aangedragen alternatieve oplossing mee was gegaan, deed het College van Toezicht besluiten de klacht gegrond te verklaren en de architect een berisping op te leggen.

Op grond van artikel 4 hebben de meeste uitspraken betrekking op lid 2.
Artikel 4 lid 2 luidt: “De architect aanvaardt opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd.”
Het College heeft duidelijk gemaakt (uitspraak 9 december 2008, D08.005) dat het haar vaste rechtspraak is dat de architect op grond van artikel 4 lid 2 gehouden is om een aan hem verstrekte opdracht deugdelijk vast te leggen. Ook voor werk voorafgaande aan de daadwerkelijke opdracht geldt dat duidelijke afspraken op schrift moeten worden gesteld (uitspraak 5 februari 2008, D07.003b). En ook als het gaat om een kleine opdracht is schriftelijke vastlegging vereist (uitspraak 31 maart 2009, D08.008).

Artikel 5 heeft betrekking op de gedragsregels tussen architecten onderling. Veel uitspraken met betrekking tot dit artikel zijn er niet. In een uitspraak van 20 januari 2012 (D11.005) leidde een klacht tot een waarschuwing omdat de nieuwe architect voor de verbouwing geen overleg had gevoerd met de oorspronkelijke architect. In een andere uitspraak kreeg een architect eveneens een waarschuwing omdat hij de opdracht had aanvaard zonder in overleg te treden met zijn voorganger. De voorgaande architect had in een betere onderhandelingspositie gezeten met zijn voormalige opdrachtgever als het vereiste overleg tussen de architecten wel had plaatsgevonden.

Wat zijn kort gezegd de consequenties voor de architect van de uitspraken inzake het tuchtrecht? Anders dan onder het tuchtrecht van andere vrije beroepen (advocaten, notarissen, medici) wordt de overgrote meerderheid van de klachten tegen de BNA-architecten gegrond verklaard. Maar de consequenties zijn minimaal. Vaak leidt een gegronde klacht tot geen enkele maatregel, soms tot een berisping, maar meestal leidt het tot niet meer dan een waarschuwing.

Silvia Domínguez Saínza
dominguez@slangen-advocaten.nl

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten