Nieuws.

Verplichte interne regeling voor klokkenluiders

Verplichte interne regeling voor klokkenluiders

Na jarenlang parlementair getouwtrek treedt op 1 juli 2016 de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking.

De Wet Huis voor Klokkenluiders opent de mogelijkheid voor werknemers om melding te maken van een vermoeden van een misstand met als doel het maatschappelijk belang te verbeteren, door (intern en extern) onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en de zogenoemde 'klokkenluiders' beter te beschermen tegen benadeling.

Uitgangspunt van de wet is dat werknemers een vermoeden van een misstand eerst intern aan de werkgever melden, zodat de werkgever in staat wordt gesteld zelf onderzoek te verrichten en misstanden weg te nemen. Werkgevers die in de regel 50 of meer werknemers in dienst hebben dienen volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders een klokkenluidersregeling te hebben. De klokkenluidersregeling leidt het intern aan de kaak stellen van misstanden in goede banen. Deze klokkenluidersregeling, die door de Ondernemingsraad dient te zijn goedgekeurd, dient in ieder geval de volgende onderwerpen te bevatten:

  • hetgeen onder een vermoedelijke misstand wordt verstaan;
  • hoe de organisatie omgaat met een melding van een vermoedelijke misstand;
  • bij welke functionaris(sen) een vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
  • dat de organisatie, op verzoek van de 'klokkenluider', de melding vertrouwelijk zal behandelen;
  • dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen;
  • onder welke omstandigheden een mogelijke misstand extern kan worden gemeld; en
  • informatie over de wettelijke rechtsbescherming van klokkenluiders.

Huis voor Klokkenluiders
Indien een interne melding niet tot verbetering leidt of als van de werknemer niet kan worden gevergd dat hij het vermoeden van een misstand meldt bij de werkgever, kan de werknemer zich tot een nieuwe instantie wenden: "Huis voor Klokkenluiders". Dit huis krijgt een afdeling advies en een afdeling onderzoek.

De afdeling advies heeft tot taak werknemers te informeren, adviseren en ondersteunen over welke stappen kunnen en moeten worden genomen om een vermoedelijk (intern of extern) misstand te melden en hun te verwijzen naar de bevoegde bestuursorganen of diensten.

Bij de afdeling onderzoek kunnen de vermoedelijke misstanden worden gemeld. Werknemers kunnen door middel van een verzoekschrift vragen om een onderzoek in te stellen, vervolgens beoordeelt deze afdeling het verzoek en stelt een onderzoek in naar het vermoedelijke misstand en de manier waarop het bedrijf de interne melding heeft behandeld. Vervolgens geeft de afdeling algemene aanbevelingen hoe het bedrijf een misstand moet oplossen.

Bedrijven die te maken krijgen met een melding, zijn op basis van de Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht om mee te werken aan een onderzoek. Medewerking kan slechts worden geweigerd indien het inlichtingen of stukken betreft waarvan het verstrekken in strijd is met het belang van de nationale veiligheid of een schending van een beroepsgeheim of wettelijk voorschrift oplevert.

Een werknemer die een melding doet van een vermoeden van een misstand (bij de werkgever of het Huis) mag niet worden benadeeld in zijn rechtspositie (hieronder wordt verstaan ontslag, overplaatsing, onthouden salarisverhoging of het afwijzen van verlof).

Indien u een onderneming drijft waar in de regel 50 of meer werknemers in dienst zijn dan bent u met ingang van 1 juli 2016 verplicht een klokkenluidersregeling voor uw onderneming te hebben, welke goedgekeurd dient te worden door de Ondernemingsraad.

Silvia Domínguez Saínza
dominguez@slangen-advocaten.nl

en

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl

29 juni 2016

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten