Nieuws.

Aanpassing van de ladder duurzame verstedelijking

Op 1 oktober 2012 is de Ladder duurzame verstedelijking ("de Ladder") in werking getreden als motiveringsvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening. Het doel van de Ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, waaronder het voorkomen van onnodig ruimtebeslag en het voorkomen van onaanvaardbare leegstand. De Ladder kent na een aantal jaren gebruik een aantal knelpunten. De aanpassing van de Ladder ziet op het oplossen van deze knelpunten.

Wat is de Ladder?
De Ladder vraagt aan gemeenten om aan de hand van drie "treden" een voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting bij een ruimtelijk besluit te onderbouwen. Een nieuwe stedelijke ontwikkeling is een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.

De drie treden waaraan gemeenten een nieuwe stedelijke ontwikkeling toetsen bestaan uit:
  1. Een beschrijving van de actuele regionale behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling;
  2. Een motivering in hoeverre in de behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien. Daarbij moet gekeken worden naar de benutting van beschikbare gronden door herstructurering en transformatie;
  3. Wanneer blijkt dat niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de nieuwe stedelijke ontwikkeling kan worden voorzien, moet worden aangegeven in hoeverre de ontwikkeling mogelijk is op een goed bereikbare locatie.

Welke aanpassingen zijn gewenst?
De jurisprudentie die is ontstaan sinds de inwerkingtreding van de Ladder heeft ertoe geleid dat de Minister van Infrastructuur en Milieu de knelpunten van de Ladder heeft geļnventariseerd en heeft bekeken wat mogelijke oplossingen zijn voor deze knelpunten. Het grootste knelpunt is het onduidelijke begrippenkader (met name het begrip in de eerste trede 'actuele regionale behoefte', het begrip in de tweede trede 'bestaand stedelijk gebied' en het begrip in de derde trede 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'). De Minister heeft in haar brief van 23 november 2015 aan de Tweede Kamer aangegeven om de Ladder aan te passen en het begrippenkader te verduidelijken. Het begrip 'actuele regionale behoefte' wordt mogelijk vervangen door het begrip 'nut en noodzaak'. De aangepaste Ladder zou in het Besluit ruimtelijke ordening per 1 januari 2017 in werking moeten treden.

De Ladder zal ook onder de (nog in werking te treden) Omgevingswet van toepassing blijven, Slangen Advocaten zal de ontwikkelingen ten aanzien van de Ladder op de voet volgen.


Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl
12 januari 2016

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten