Nieuws.

Nieuwe regels vergunningvrij bouwen per 1 november 2014

Op 1 november 2014 zijn diverse regelingen op het gebied van het omgevingsrecht gewijzigd. De wijzigingen zijn gericht op verbeteringen en het wegnemen van knelpunten binnen het bestaande stelsel van het omgevingsrecht (vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet die naar verwachting in 2018 in werking treedt).

Bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan

Het is eenvoudiger geworden om zonder omgevingsvergunning een bijbehorend bouwwerk (zoals een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping bij een hoofdgebouw) te realiseren of een bijbehorend bouwwerk, dat reeds al dan niet met vergunning is gebouwd, uit te breiden.

Door de wijzigingen wordt het tevens mogelijk om een bijbehorend bouwwerk te bouwen dat hoger is dan 3 meter. Een bijbehorend bouwwerk moet dan wel een schuin dak (een kap met een nok die gevormd wordt door ten minste twee schuine dakvlakken) hebben. De dakvoet mag niet hoger zijn dan 3 meter en de daknok niet hoger dan 5 meter en dit wordt begrensd door een formule, waarbij de afstand van de nok tot de perceelsgrens bepalend is voor de toegestane hoogte.

Verruimde mogelijkheid tot het vergroten van een hoofdgebouw

Sinds 1 november 2014 kan zonder omgevingsvergunning een hoofdgebouw worden uitgebreid van 2,5 meter naar 4 meter. Een bijbehorend bouwwerk moet zich bevinden binnen de afstand van 4 meter van het hoofdgebouw. Het gebruik van het bijbehorend bouwwerk mag hetzelfde zijn als het gebruik in het hoofdgebouw zelf. Bij een woning betekent dat bijvoorbeeld dat binnen die afstand een aan- of uitbouw gebruikt mag worden voor het vergroten van een woonkamer, (bij)keuken of serre. Buiten de afstand van 4 meter moet het gebruik functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebruik, bij een woning kan het dan slechts gaan om een garage, berging of plantenkas. De verruiming van 2,5 meter naar 4 meter betekent niet dat ook de totale oppervlakte aan vergunningvrije bouwmogelijkheden wordt vergroot. Met de aanpassing wordt slechts bereikt dat binnen die mogelijkheden een ruimer aandeel van bijbehorende bouwwerken bij het hoofdgebouw kan worden getrokken.

Mantelzorg

Ook wordt het mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg vergunningvrij te plaatsen.

Sneller afwikkelen aanvraag omgevingsvergunning bij functiewijziging bestaand gebouw
Ten aanzien van de mogelijkheid om aan bestaande gebouwen (al dan niet tijdelijk) een andere functie te geven, kunnen (onder meer door het laten vervallen van de beperking dat de oppervlakte voor de transformatie niet meer dan 1.500 m2 mag bedragen en het aantal woningen mag toenemen) meer aanvragen om een omgevingsvergunning voor dergelijke gebruikswijzigingen met de reguliere procedure worden afgewikkeld (de beslistermijn van de reguliere voorbereidingsprocedure bedraagt maximaal 8 weken). Ook voor tijdelijke afwijkingen (voor de duur van maximaal 10 jaar, waar dat voorheen 5 jaar was) van het bestemmingsplan kan vanaf nu de reguliere voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Niet langer hoeft aannemelijk te worden gemaakt dat de activiteit waarvoor de tijdelijke afwijking wordt gevraagd, voorziet in een tijdelijke behoefte (het kan dus ook gaan om een activiteit die voorziet in een permanente behoefte, maar tijdelijk op een bepaalde locatie wordt toegestaan). Door deze regeling is het eenvoudiger geworden om leegstaande kantoorgebouwen tijdelijk een andere maatschappelijk gewenste functie (bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen) te geven.

Het wordt (onder andere) eenvoudiger om een bijbehorend bouwwerk te realiseren of uit te breiden, een mantelzorgwoning te realiseren, er is een verruimde mogelijkheid om een hoofdgebouw te vergroten en bij een functiewijziging van een bestaand gebouw kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning sneller worden afgewikkeld.

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl
3 november 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten