Nieuws.

De Wet Markt en Overheid

De overheid beschikt over een behoorlijke vastgoedportefeuille. Maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, theaters, opvanghuizen, gezondheidscentra, buurthuizen en sportaccomodaties, wordt voor een groot gedeelte gehouden door gemeenten. Vaak kiezen gemeenten er bewust voor om voor maatschappelijk vastgoed geen marktconforme prijs te rekenen, zo blijft bijvoorbeeld een sportaccomodatie betaalbaar en toegankelijk voor het grote publiek.

De Wet Markt en Overheid bestaat al langer, maar is vanaf 1 juli 2014 volledig in werking getreden. De bedoeling van de wet is dat er door de overheid eerlijk wordt geconcurreerd met bedrijven als economische activiteiten worden verricht. Er dient sprake te zijn van een gelijk speelveld. De wet geeft een aantal gedragsregels die de overheid in acht dient te nemen. Een uitzondering op deze gedragsregels zijn de activiteiten die verricht worden in het algemeen belang.

Om concurrentievervalsing te voorkomen zijn in de Wet Markt en Overheid vier gedragsregels geformuleerd:

  1. Overheden dienen (in ieder geval) de integrale kostprijs van een economische activiteit door te berekenen;
  2. Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven;
  3. Overheden mogen gegeven waarover ze beschikken niet hergebruiken voor ander activiteiten als andere partijen niet ook over deze gegevens kunnen beschikken;
  4. De overheid moet zorgdragen voor een functiescheiding; als een overheid bij een bepaalde economische activiteit een bestuurlijke rol heeft en ook zelf die economische activiteit uitvoert, dan mogen daarbij niet dezelfde personen betrokken zijn.

Van de gedragsregels vormt integrale kostendoorberekening de grootste uitdaging voor gemeenten. Alle relevante kosten die samenhangen met een economische activiteit zullen worden doorberekend in de tarieven.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om bepaalde economische activiteiten van algemeen belang te laten verklaren. In dat geval is het niet nodig om de integrale kostprijs door te berekenen. Maar ook dit is aan scherpe regels gebonden. Naast de mogelijkheid van inspraak, bezwaar en beroep dient de algemeen belang stelling goed te zijn gemotiveerd. Uiteindelijk is een raadsbesluit nodig om vast te stellen of een uitzondering van de Wet Markt en Overheid noodzakelijk en proportioneel is. De gevolgen voor derden, zoals ondernemers, zijn daarbij maatgevend.

Vanaf 1 juli is de ACM (Autoriteit Consument & Markt) de gedragsregels actief gaan handhaven. Dit kan betekenen dat gemeenten onverwachts bezoek van de ACM kunnen krijgen om de naleving van de gedragsregels te onderzoeken.

Silvia Dominguez Sainza
dominguez@slangen-advocaten.nl
9 september 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten