Nieuws.

Vertraging in de bouw: berekenen van de korting wegens te late oplevering, kalenderdag of werkdag?

Wanneer een bouwproject vertraging oploopt heeft dit voor zowel de aannemer als de opdrachtgever vaak grote financiŽle gevolgen vanwege de vertragingsschade die ontstaat. De meeste standaardvoorwaarden bevatten bepalingen waarin de schade van de opdrachtgever wordt gefixeerd.

Een voorbeeld van deze standaardvoorwaarden zijn de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden). Als de UAV van toepassing zijn verklaard, ontstaat door het enkele overschrijden van de overeengekomen opleverdatum door de aannemer de bevoegdheid voor de opdrachtgever om op de aanneemsom een korting in te houden. In beginsel kan de aannemer slechts ontkomen aan de betaling van de vertragingsschade als hij kan bewijzen dat zich voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden hebben voorgedaan die vertraging op het ‘kritieke pad’ in de planning hebben veroorzaakt. Slaagt de aannemer niet in het leveren van voornoemd bewijs dan kan de opdrachtgever de schade die hij door de vertraging lijdt op de aannemer verhalen.

Het toe te passen kortingsbedrag wordt meestal in het bestek bepaald, een enkele keer in de overeenkomst zelf. Over de term ‘dag’ wordt in bestekken en overeenkomsten afwisselend gesproken over kalenderdag, werkdag en dag. Het verschil is van belang. Dat komt doordat de opdrachtgever gebaat is bij een zo hoog mogelijke korting en dus zal hij willen uitgaan van een kalenderdag terwijl de aannemer de korting uiteraard zoveel mogelijk wil beperken en zal willen uitgaan van een werkdag. Dat het verschil tussen de gebruikte termen van belang is blijkt ook uit een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage (RvA 13 februari 2014, 71.8021).

In voornoemde uitspraak was in het bestek opgenomen dat de korting vanwege te late oplevering EUR 2.500,- per kalenderdag bedroeg. De aannemer beroept zich op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 1989 waarin de term dag als kalenderdag is gedefinieerd en op paragraaf 42 lid 3 van de UAV 1989 waarin is bepaald dat geen korting wordt opgelegd over dagen die geen werkdag zijn. Over dagen die geen werkdag zijn kan de opdrachtgever dan ook geen korting inhouden, aldus de aannemer. Arbiters gaan met de aannemer mee.

Van paragraaf 42 lid 3 UAV 1989 kan de opdrachtgever wel afwijken, maar dit dient dan wel uitdrukkelijk te worden gedaan.

Het is aan te bevelen om in overeenkomsten of bestekken uitdrukkelijk op te nemen op welke wijze de korting wegens te late oplevering wordt berekend. Per kalenderdag of per werkdag?

Silvia Dominguez Sainza
dominguez@slangen-advocaten.nl
28 mei 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten