Nieuws.

Woning mag niet gebouwd worden vanwege strijd met provinciale verordening

Al in een eerder nieuwsbericht is aandacht besteed aan de provinciale verordening. De provinciale verordening is een instrument dat van grote invloed kan zijn op het gemeentelijk beleid. Ook de burger kan niet om de provinciale verordening heen. Op 26 maart 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor de Raad van State (hierna: de Afdeling) een uitspraak gedaan waarin de ingrijpendheid van de provinciale verordening voor de burger naar voren komt.

In de gemeente Woensdrecht heeft de eigenaar van een perceel in 2011 verzocht een bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw van een woning op zijn perceel mogelijk maakt (na splitsing van dit perceel). De gemeente heeft geweigerd medewerking te verlenen aan dit plan.

De eigenaar van het betreffende perceel heeft beroep tegen de weigering van het besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan ingesteld. Hij voert onder andere aan dat de gemeente gebruik had moeten maken van de mogelijkheden die de provinciale verordening van de provincie Noord-Brabant (hierna: “provinciale verordening”) biedt om woningbouw op zijn perceel toe te staan. De gemeente stelt juist dat woningbouw op dit perceel in strijd is met het provinciale beleid uit de provinciale verordening. De gemeente acht woningbouw op het perceel ongewenst en tevens in strijd met het gemeentelijk beleid.

De provinciale verordening bepaalt dat het perceel de aanduiding “groenblauwe mantel” heeft en dat een bestemmingsplan dat is gelegen in een groenblauwe mantel regels dient te bevatten ter voorkoming van nieuwbouw van één of meer woningen.

Het besluit van de gemeente bepaalt dat een herziening van een bestemmingsplan niet in strijd mag zijn met het provinciale beleid. Woningbouw op het perceel is in strijd met de algemene regels uit de provinciale verordening. De gemeente heeft volgens de Afdeling geen gebruik hoeven te maken van de ontheffingsmogelijkheid die is opgenomen in de provinciale verordening om de bouw van een woning op het perceel van de eigenaar mogelijk te maken.

De Afdeling beslist dat de gemeente het verzoek van de eigenaar om een bestemmingsplan vast te stellen dat de bouw van een woning op zijn perceel mogelijk maakt, in redelijkheid heeft kunnen afwijzen.

Mede vanwege het verbod dat is opgenomen in de provinciale verordening is het de eigenaar niet toegestaan een woning op zijn perceel te bouwen. Het is noodzakelijk om, ook als burger, bewust te zijn van de directe werking die de provinciale verordening heeft op het gemeentelijk beleid.

Vindplaats: Raad van State, 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1044

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl
1 april 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten